Промоции

9 октомври, 2013

Тони Зен го промовира својот „Микро Скопски Организам“

Вечерва со почеток од 20 ча­сот во арт-ка­фуле­то „Кон­цепт 37“, ра­пе­рот  Тони Зен ќе го про­мо­ви­ра но­ви­от ал­бум „Мик­ро Скоп­ски Ор­га­ни­зам“. Тоа е не­гов пет­ти сту­ди­ски ал­бум, кој е ком­плет­но из­ра­бо­тен во му­зич­ко­то сту­дио „Сте­рео ре­кордс“ на Ни­но Вас­ков. Со ал­бу­мот ќе би­де про­мо­ви­ран и видео записот за пес­на­та „Се­ти­ла“, кој го из­ра­бо­ти БМА бра­дерс.

Ал­бу­мот со­др­жи 15 пес­ни, за кои тек­сто­ви­те ги на­пи­ша То­ни Зен, а му­зи­ка­та е направена од по­ве­ќе­ми­на ав­то­ри. Гос­ти на ал­бу­мот се му­зи­ча­ри­те Си­ги, Та­ма­ра То­дев­ска, Бо­бо (Со­фи­ја,Бу­га­ри­ја), Да­ни­ел Кај­ма­ко­ски, Го­ран Па­паз и други.Врати се горе ↑