Македонија

19 октомври, 2013

Браќата Тавитјан со ексклузивни концерти во Ерменија

Браќата Тавитјан ќе одр­жат два ексклузивни кон­цер­та во Ер­ме­ни­ја. Ед­ни од нај­ус­пеш­ни­те ма­ке­дон­ски му­зи­ча­ри, кои по тат­ко им Га­ра­бет Та­вит­јан има­ат ер­мен­ско по­тек­ло, за прв пат во ка­ри­е­ра­та ќе сви­рат во Ер­ме­ни­ја. На 23-ти ок­том­ври ќе одр­жат кон­церт во „Ме­цо кла­сик ха­ус“, а на 24-ти во „Арам Ха­ча­тур­јан“ фил­хар­мо­ни­ска кон­цер­тна са­ла, кон­церт со кој ќе се од­бе­ле­ж­­ат 75 го­ди­ни од ер­мен­ски­от џез. Ќе нас­та­пат со ер­мен­ски­от Биг бенд, по­ве­ќе­ми­на поз­на­ти ер­мен­ски му­зи­ча­ри, а по­ка­не­ти се др­жав­ни­от врв, ка­ко и ели­та­та од умет­нич­ки­от свет.

„Ќе сви­ри­ме кла­си­ци во џез-аран­жман, во акус­тич­на фор­ма, од Шо­пен, Бах, Чај­ков­ски, Мо­царт, не­кол­ку ав­тор­ски ком­по­зи­ции, кои та­му ве­ќе се хит, и две ма­ке­дон­ски на­род­ни пре­ра­бот­ки во наш џез-аран­жман“ – ве­лат Ди­ран и Га­ро Та­вит­јан. По по­вод пр­во­то нив­но гос­ту­ва­ње на еден од нај­го­ле­ми­те нас­та­ни оваа го­ди­на во Ере­ван, на Та­вит­јан ќе им би­дат ор­га­ни­зи­ра­ни пре­чек во ер­мен­ско­то Ми­нис­тер­ство за кул­ту­ра и прес-кон­фе­рен­ци­ја. 

Ди­рек­тно по кон­цер­ти­те во Ер­ме­ни­ја, Ди­ран и Га­ро ју­ни­ор ќе одат во Ср­би­ја, на џез-фес­ти­вал во Ша­бац, ка­де што ќе би­дат гос­ти по трет пат. Во де­кем­ври ги оче­ку­ва аме­ри­кан­ска тур­не­ја.

Извор: ВестВрати се горе ↑