Македонија

28 ноември, 2013

Барбара и екипата се подготвени за детската Евровизија 2013

По двегодишна пауза, Македонија повторно ќе биде дел од учесниците на детскиот Евросонг, кој годинава ќе се одржи на 30 ноември во Kиев, Украина, благодарение на минатогодишната победничка Анастасија Петрик и нејзиното „Небо“. Македонската претставничка за овогодинешното 11. издание на фестивалот е 13-годишната Барбара Поповиќ, која ќе се натпреварува со песната „Охрид и музика“, а на сцената ќе ја придружуваат Емилија Јовковска, Огнен Анѓушев и Сара Кастратовиќ, која е ќерка на познатата ракометарка Индира Кастратовиќ.

„Де­ца­та се топ, на би­на се ка­ко до­ма. На­вис­ти­на не­ма­ат гај­ле. На мно­гу­ми­на им се до­па­ѓа ка­ко пее Бар­ба­ра и ка­ков им е сцен­ски­от нас­тап. Има мно­гу фа­но­ви. Вче­ра ја имав­ме пр­ва­та про­ба, на уба­ва би­на, во уба­ва са­ла и сè зву­че­ше пер­фек­тно. Се тру­ди­ме да не ги об­ре­ме­ну­ва­ме со плас­ман, ту­ку да се гри­жат са­мо за сво­јот нас­тап“, ве­лат од ма­ке­дон­ска­та де­ле­га­ци­ја во Ки­ев, пренесува весникот „Вест. Како изгледаше сето тоа погледнете во продолжение.

 

Бар­ба­ра има 13 го­ди­ни и учи во ос­нов­но­то учи­лиш­те „Ко­чо Ра­цин“ во Скоп­је. Од шест го­ди­ни учи му­зи­ка, сви­ри пи­ја­но, ком­по­ни­ра и е дел од му­зич­ко­то учи­лиш­те „Или­ја Ни­ко­лов­ски-Луј“.

„Са­кам да би­дам ка­ко Би­јон­се. Уш­те од ма­ла не ја про­пуш­там ни­ту ма­ла­та ни­ту го­ле­ма­та Ев­ро­ви­зи­ја и сон ми бе­ше да за­пе­ам на таа сце­на. И ете, со­нот ми се ис­пол­ни“, ре­че Бар­ба­ра пред за­ми­ну­ва­ње­то за Киев. Ќе би­де об­ле­че­на во спорт­ско-еле­ган­тна ком­би­на­ци­ја на Еле­на Лу­ка.

Детскиот Евросонг ќе се одр­жи в са­бо­та, а МТВ, ко­ја ја има ли­цен­ца­та за ор­га­ни­за­ци­јата, ќе вр­ши ди­рек­тен пре­нос. Го­ди­на­ва ќе се нат­пре­ва­ру­ва­ат 12 др­жа­ви. Се оче­ку­ва гос­ти да им би­дат по­ра­неш­на­та ук­ра­ин­ска побед­нич­ка Рус­ла­на и го­ди­наш­на­та Еме­ли де Фо­рест.

Насловна фотографија: Фејсбук фан страница на Детската ЕвровизијаВрати се горе ↑